Koordynator programu

Zapraszamy

Koordynator programu ``Ratunek Bez Barier`` Fundacja KEZO przy Centrum Badawczym Polskiej Akademii Nauk


05-110 Jabłonna, ul. Akademijna 27
info@ratunekbezbarier.pl
+48 505 112 988

Masz pytania? Napisz do nas!

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż: 

 

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest “FUNDACJA KEZO PRZY CENTRUM BADAWCZYM POLSKIEJ AKADEMII NAUK” z siedzibą w Jabłonnie, Akademijna 27, 05-110 Jabłonna, zarejestrowana pod adresem rejestrowym ul. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 78, 10-449 w Olsztyn  w Rejestrze Stowarzyszeń,
i innych organizacji społ. i zawodowych, fundacji, ZOZ Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRS 0000807214, REGON 384543875, NIP 7393932619 (zwaną dalej: Fundacją KEZO).

 

2)   Fundacja KEZO powołała Inspektora Ochrony Danych. Dane do kontaktu: adres e-mail: a.sowa@kezo.org.pl

 

3) Fundacja KEZO przetwarza dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym oraz w Panelu Klienta. Zakres tych danych warunkuje rodzaj usługi, lub zakres odpowiedzi na Twoje pytanie. Podstawowy zakres tych danych to: imię
i nazwisko lub firma, PESEL lub NIP, adres zamieszkania lub adres siedziby, adresy kontaktowe (adres korespondencyjny do korespondencji papierowej, adres email, telefon), imię i nazwisko lub firma osoby wskazanej przez Ciebie jako osoba uprawniona do reprezentacji Ciebie w sprawach dotyczących Twoich usług a także jej adresy kontaktowe (adres korespondencyjny do korespondencji papierowej, adres email, telefon).

 

4) W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Ciebie z Fundacją KEZO umowy o świadczenie usług oferowanych przez Fundację KEZO, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez Fundację KEZO działań na Twoje żądanie, a także
w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez Fundację KEZO ciążącego na Fundacji KEZO obowiązku prawnego oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundację KEZO (wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji
i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych) – przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) oraz lit. f) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. W pozostałym zakresie Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody. 

 

5) Fundacja KEZO jest uprawniona do przekazywania Twoich danych osobowych podmiotom trzecim (zwanym dalej: Podwykonawcami Fundacji KEZO) oraz, Jednostkom Certyfikującym w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego
i należytego wykonania zawartej przez Ciebie z Fundacją KEZO umowy. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazane Podwykonawcom Fundacji KEZO na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Fundacją KEZO a Podwykonawcami Fundacji KEZO. Przekazanie Twoich danych osobowych Jednostkom Certyfikującym następuje na podstawie zawartej przez Ciebie z Jednostką Certyfikującą umowy o rejestrację certyfikatu KEZO. Ponadto Fundacja KEZO jest zobowiązana do przekazywania Twoich danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji. 

 

6) Twoje dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. Przekazanie Twoich danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania Twojej usługi, w tym sytuacji, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału Podwykonawców Fundacji KEZO posiadających siedziby poza obszarem EOG. 

 

7) Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Ciebie z Fundacją Kezo umowy o świadczenie usług oferowanych przez Fundację Kezo, w związku z którą Twoje dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Ciebie
z Fundacją KEZO umowy o świadczenie usług oferowanych przez Fundację KEZO. Natomiast Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych. 

 

8) Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody. 

 

9) Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy Uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 

10) W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są zbierane na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) oraz li. f) RODO brak podania przez Ciebie wszystkich wymaganych danych osobowych w zależności od okoliczności, może spowodować odmowę zawarcia z Tobą umowy o świadczenie usług oferowanych przez Fundację KEZO lub stanowić przeszkodę lub utrudnienie w zawarciu lub wykonaniu umowy o świadczenie usług oferowanych przez Fundację KEZO.
W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże odmowa wyrażenia przez Ciebie zgody w celach marketingowych lub cofnięcie tej zgody uniemożliwi Fundacji KEZO informowanie Ciebie o nowych ofertach i promocjach.

 

11) Możesz podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, jeśli uprawnia Nas do tego obowiązujący przepis prawa lub uprzednio Wyrazisz na to zgodę.